ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Alle offertes van, bestellingen aan en leveringen door  DETELEC, hierna genoemd ‘de verkoper’, ten opzichte van de koper, worden uitsluitend beheerst door  onderhavige algemene voorwaarden, die de koper geacht worden te aanvaarden zonder voorbehoud.  Deze voorwaarden primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de koper, tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.
   
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand nadat de bestelling van de koper door de verkoper schriftelijk is bevestigd.
   
 3. a)  De koper kan zijn bestelling slechts annuleren indien de verkoop is gesloten buiten de onderneming van de verkoper; per aangetekend schrijven aan de verkoper binnen 8 dagen na het plaatsen van de bestelling. Enkel in voorkomend geval zijn aan de annulering geen kosten verbonden.

  b) Bij laattijdige annulering   of  annulering van een verkoop   in de toonzaal, is  14 dagen na de aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het bedrag van de geplaatste bestelling.  Weigering, niet-afname of niet laten afleveren der goederen binnen de 2 maanden na de na de bij de bestelling geraamde leveringsperiode, wordt aanzien als contractbreuk en geeft aan de zijde van de verkoper, onverminderd voormelde forfaitaire vergoeding,  aanleiding  tot integrale vergoeding voor alle door de koper veroorzaakte schade, voor zover de werkelijk geleden schade  de forfaitair bepaalde vergoeding zoals voormeld  zou overtreffen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de verkoper om alsnog de uitvoering van de overeenkomst door de koper te eisen.
  Indien de koper een consument is in de zin van de WHPC, heeft deze recht op dezelfde vergoeding indien de verkoper, 14 dagen na de aangetekende aanmaning, de bestelling annuleert of weigert tot levering van de bestelde goederen over te gaan.
   
 4. Wanneer de factuur, op verzoek van de besteller op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend van de overeenkomst.
   
 5. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting verstrekt. Ze brengen nooit enige verbintenis in hoofde van de verkoper mee. De opgegeven prijzen omvatten enkel de waarde van de goederen, met uitsluiting van transportkosten, plaatsing en eventuele andere kosten of heffingen. De opgegeven prijzen gelden,  onder voormeld voorbehoud, ook enkel voor zover de goederen worden afgehaald in het magazijn van de verkoper.
   
 6. Behoudens andersluidend beding, reizen de goederen echter op kosten en risico van de koper, onafgezien de wijze van transport of verzending. Voor de algehele betaling mag er niet ten nadele van de verkoper en ten voordele van een derde over beschikt worden, bvb door eigendomsoverdracht of verpanding.
   
 7. De vermelde leveringstermijn wordt slechts opgegeven bij benadering. Het eventueel overschrijden van die termijn geeft geen recht op verandering van de betalingsvoorwaarden, op korting of schadeloosstelling vanwege de verkoper, noch tot het intrekken van het order en/of weigering der koopwaren vanwege de koper.
   
 8. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing voor gevolg, zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven.
   
 9. a)  Alle klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst en/of omtrent de factuur, dienen uiterlijk binnen de veertien dagen na de levering in geval van niet-conforme levering en binnen de veertien dagen na ontdekking in geval van een (licht)verborgen gebrek bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper, bij gebreke waaraan ze onherroepelijk worden aanvaard respectievelijk als conform met de bestelling worden beschouwd.

  b) Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient, op straffe van verval, binnen de zes maanden na de ontdekking van het  gebrek en uiterlijk binnen het jaar na het ontstaan van de overeenkomst te worden ingesteld.

  c) Onverminderd hetgeen onder 9a) en b)wordt bepaald kan de verkoper na levering en desgevallend plaatsing enkel nog worden aangesproken voor de waarborgen waartoe hij door dwingende wetsbepalingen is gehouden.

  d) Het verwerken der geleverde materialen impliceert de aanvaarding ervan.  Geen enkele klacht ontheft de koper van zijn betalingsverplichting.
   
 10. De waarborg is steeds beperkt tot deze die door de fabrikant aan de verkoper is toegekend. In geen geval gaat waarborg verder dan een eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen, of, indien dit niet mogelijk is, de teruggave van de prijs.
   
 11. In geval van verandering van een toestel om welke reden dan ook,  kan de verkoper  niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of schade veroorzaakt door weghaling van het oude toestel. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor beschadigingen aan toestellen tijdens hun verblijf op de werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
   
 12. De aflevering geschiedt voor de bouwplaats of de woning.
   
 13. a) Behoudens afwijkende bepalingen, welke in voorkomend geval uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn overeengekomen, zijn alle  facturen contant betaalbaar bij levering op de zetel van de verkoper.

  b) Laattijdige  betalingen  brengen  vanaf  hun   vervaldag, van  rechtswege   en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10%. In dat geval is de koper tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, conventioneel bepaald op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EURO, dit onverminderd het recht van de verkoper om alle kosten te verhalen om de schuld in te vorderen, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand. De niet-betaling  op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar vanwege de verkoper. Deelbetalingen worden eerst aangerekend op openstaande kosten, intresten en vervallen facturen (de oudste eerst).

  c) Zolang alle aan de verkoper   verschuldigde bedragen, van  welke aard  ook en op  grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, intresten, belastingen, schadebeding en eventuele gerechtskosten) zijn betaald door de koper, blijven de goederen eigendom van de verkoper  en is deze gerechtigd alle overige prestaties en leveringen op te schorten zelfs al zouden deze onderdeel van een andere bestelling uitmaken.

  d) Na    het  verstrijken   van  de  vervaldag   voor betaling   en   onverminderd het recht van De verkoper om betaling te vorderen van de facturen, is de verkoper gerechtigd  de goederen terug te halen op kosten van de koper. In voorkomend geval is de verkoper tevens gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een aangetekende ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de koper is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 30% van de gefactureerde goederen verschuldigd.

  e) Voor de algehele betaling mag er over goederen niet beschikt worden ten nadele van de verkoper en ten voordele van een derde, bv. door eigendomsoverdracht of verpanding.
   
 14. a)   Elk geschil dat voortvloeit uit onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

  b) De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen de koper en de verkoper is de maatschappelijke zetel van deze laatste.

  c) Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen de koper en de verkoper behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd, dan wel het Vredegerecht van het kanton Zandhoven, indien de aard of het belang van het geschil de bevoegdheid van het Vredegerecht zou rechtvaardigen.

Webshop powered by Marcando